Diplomová práce

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - Ústav slavistických a východoevropských studií - Serbistika

- Studie současného studentského slangu v Banja Luce -


Celý text diplomové práce v srbštině je k dispozici zde:

— Abstrakt —

Diplomová práce se zabývá problematikou jazykové situace v Banja Luce a především popisem současného studentského slengu na Univerzitě v Banja Luce se zaměřením na Filozofickou fakultu. Jazykové chování místních studentů je ovlivněno činiteli 1) jazykovými (spisovný jazyk, dialekt, sociolekt, idiolekt, cizí jazyk) a 2) mimojazykovými (demografickými, ekonomickými, sociálními a kulturními). Prací na terénu v Banja Luce byly pomocí dotazníku, pozorování, rozhovoru a dalších sociolingvistických metod získány slengové jednotky, které byly roztříděny podle určených kritérií. Studentský sleng v Banja Luce byl zkoumán na dvou rovinách: lexikální a funkční (komunikativní). Tato práce poskytla vhled do jazykové situace ve studentském prostředí Univerzity v Banja Luce ve školním roce 2007/08. Tímto je položen určitý základ pro možný budoucí výzkum banjaluckých sociolektů.