Dizertace - PhD Thesis

Czech Mission: Identity of Czech Protestant Missionaries in Their Interaction with Slavs in Former Yugoslavia Countries

Česká misie: Identita českých protestantských misionářů v interakci se Slovany v zemích bývalé Jugoslávie


Celý text dizertační práce na Oxford Centre for Mission Studies je k dispozici zde:

— Abstrakt —

Tato práce zkoumá, jak současní čeští protestantští misionáři nakládají se svou národní identitou v kulturně blízkém kontextu Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Kosova, Severní Makedonie, Slovinska a Srbska. V této případové studii se zaměřuji na českou identitu misionářů, ve světle komplexity sociální identity (social identity complexity, Roccas & Brewer 2002), konceptu ze sociální psychologie, který se zaměřuje na vzájemné vztahy mezi mnohočetnými aspekty identity. Pro sběr dat ve svém výzkumu využívám hloubková interview a osobní záznamy. Data jsou zpracována pomocí tematické analýzy.

Hlavní tvrzení začíná vymezením oblastní kulturních rozdílů za účelem pomoci porozumět situacím, kdy se česká složka identity misionářů dostává do popředí nebo do pozadí. Teze pokračuje prozkoumáním důsledků zdůraznění a potlačení české identity pro misijní praxi a předkládá výčet jednotlivých složek identity, jenž jsou pro české misionáře významné. Na závěr se práce zaměřuje na to, jak jsou tyto jednotlivé složky identity provázané s českou identitou a argumentuje pro ucelenější přístup k nim za účelem lepšího postupu práce v mezikulturním kontextu.

Tato studie podtrhuje to, že vědomí misionářů ohledně národní složky jejich identity a odpovídající zacházení s ní vede ke snížení předsudků a k efektivnějsí kontextualizaci. V tomto ohledu by můj výzkum mohl být nápomocný lidem z misijní praxe, kteří se se svou identitou během misijního působení potýkají, a také pro lidi, se kterými na misijním poli pracují.

Má dizertační práce přispívá do misiologické literatury svými poznatky o identitě misionářů a obohacuje především misiologii se zaměřením na Střední a Východní Evropu. Především pak přispívá do debaty o koceptu komplexity sociální identity, jejíž adekvátnost tato kvalitativní studie prověřuje.